backgroundImage
počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč (0,00 €)
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
počítadlo přístupů
online: 1
dnes: 41
týden: 344
nejprodávanější produkty
Molykote High Vacuum Grease 50 g
439,00 Kč (19,09 €)
Molykote D-321R
899,00 Kč (39,09 €)
Molykote 111 Compound
489,00 Kč (21,26 €)
nejnovější produkty
Molykote High Vacuum Grease 5 kg soudek
15 123,79 Kč (657,56 €)
Molykote High Vacuum Grease 50 g
439,00 Kč (19,09 €)
O-kroužek 12,37x2,62 NBR70
1,74 Kč (0,08 €)

Slovníček pojmů

Slovníček používaných pojmů

Pojmy

API - Zkratka pro Americký petrolejářský institut.

ASTM -  Zkratka pro Americkou společnost pro testování materiálů (American Society for Testing Materials).

Adhezivní maziva -  Maziva se složkami zvyšujícími přilnavost, která odolává např. odstředivé síle.

Aditiva -  Látky, které se v malých množstvích přidávají k mazivům za účelem zlepšení jejich výkonu.

AFC -  Zkratka z angličtiny označující kluzný lak (Anti-friction Coating).

Anilový bod -  Souvisí s bobtnáním pryžových těsnění. Fyzikálně je to nejnižší teplota, při které je olej dokonale rozpustný v anilinu při poměru smísení 1:1.

Antioxidanty -  Látky zvyšující oxidační stálost mazacích olejů. 1) Nízkoteplotní do cca 150ºC: fenoly, difenyamin, 2) Vysokoteplotní nad 150ºC: rozkladače peroxidů

AW-aditiva - Zkratka z angličtiny (Anti Wear) znamenající přísady proti opotřebení, případně zadření.

Bod krystalizace -  Teplota, při které dochází k úplnému roztání krystalků uhlovodíků, vzniklých po předchozím ochlazení vzorku.

Bod samovznícení -  Je to teplota, při níž se olej sám od sebe vznítí, tj. bez přítomnosti plamene.

Bod skápnutí -  V případě mazacích tuků a past se jedná o test, při kterém se daný tuk nebo pasta definovanou rychlostí zahřívá v normovaném kelímku, až dojde ke zkapalnění, tj. až spadne první kapka. Přitom naměřená teplota se uvede. V případě olejů se jedná o nejnižší teplotu, při níž si olej zachovává schopnost volného tečení.

Bod tuhnutí -  Teplota ve stupních Celsia, při níž olej ztrácí schopnost téci (během souvislého ochlazování). Ztuhnutí oleje je způsobeno oddělením parafínových krystalů.

Bod vzplanutí - Nejnižší teplota ve stupních Celsia, při níž se během zahřívání na povrchu oleje vytvářejí hořlavé výpary, které v přítomnosti ohně krátce vzplanou. Tento jev slouží jako testovací metoda.

CTM -  Jednotné testovací metody (Corporate Test Method).

Čtyřkuličkový test -  Čtyřkuličkový test byl vyvinut společností Shell již ve 30. letech, jedná se o test, při kterém se testuje kvalita maziva následujícím způsobem. Tři kuličky jsou umístěné pevně na podložce, čtvrtá rotuje upnuta ve sklíčidle a je proti nim přitlačována v lázni maziva. Na třech statických kuličkách se vytvoří malé otěrové plošky, podle nichž se posuzuje opotřebení do okamžiku „svaření“, které je patrné na fotografii vpravo nahoře.

Deaktivátory kovů -  Aditiva zabraňující degradaci maziva vlivem katalyzačního účinku mikroskopických kovových částeček, vzniklých třením kovu o kov. Vytváří ochrannou vrstvu kolem částeček kovu.

Depresanty -  Přísady snižující teplotu tuhnutí tím, že se absorbují na zárodečný krystal parafinu a tak znemožní jeho růst. Používají se metakryláty (též jako viskozitní přísada).

Depresant meze tečení -  Příměs používaná ke snížení meze tečení mazací kapaliny.

DIN -  Označení německé průmyslové normy (Deutsche Industrie Norm).

Disperze - Označení dvousložkových maziv, v nichž je jedna složka obsažena ve druhé (tekutině) v rozptýlené formě.

DN hodnota -  Ukazatel k nalezení správného mazacího tuku pro valivá ložiska podle jejich rotační rychlosti. Představuje střední hodnotu průměru ložiska v mm, vynásobenou rychlostí v počtu otáček za minutu.

Důlková koroze (Pittingy) -  Dutiny v kovu v podobě kráterů (tzn. v roztečné přímce ozubených kol), způsobené únavou materiálu.

Dynamická viskozita - Měřítko vnitřního tření, k němuž dochází během toku mazacího oleje (např. skrz trubici nebo ve volném prostoru).

Emcor -  Test maziv na ochranu před korozí ve valivých ložiskách za přítomnosti vody: minimálně dvě mazivem ošetřená kuličková ložiska pracují ve vodě po dobu zhruba jednoho týdne. Hodnota koroze ložiskových kroužků se uvádí v rozmezí 0 až 5, přičemž 0 znamená žádnou korozi a 5 vážnou korozi.

Emulgace -  Příprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin.

Emulze -  Disperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin.

EP-aditiva - Chemické přísady ke zlepšení zatížitelnosti tlakem a tím ochranného účinku olejů a tuků proti opotřebení. Zkratka EP je z angličtiny (Extreme Pressure) a znamená extrémní tlak.

Esterové oleje -  Směsi kyselin a alkoholů používané k mazání a výrobě mazacích tuků.

Fluor-silikony - Silikony, v jejichž molekulách jsou obsaženy atomy fluoru.

Grafit - Je nekovový šesterečný nebo klencový minerál, jehož název pochází z řeckého grafein = psáti, chemicky je vyjádřen vzorcem C, starším názvem pro grafit je tuha, pro svou měkkost se využívá nejenom pro psaní, ale i jako přípravek do různých typů maziv v podobě tuhých mazacích částic, obdobně jako sulfid molibdeničitý. Mimo to se používá i jako tzv. uhlík při výrobě elektromotorů, své využití má i v metalurgickém a jaderném průmyslu.

H1 (označení kategorie) -  Mazivo s nahodilým kontaktem s potravinami musí splňovat normu 21 CFR 178.3570, může být použito v potravinářském průmyslu, kde existuje reálné nebezpečí náhodného kontaktu s potravinami.

H2 (označení kategorie) - Maziva bez kontaktu s potravinami mohou být použita na zařízeních a strojních částech, kde je vyloučena možnost kontaktu s potravinami.

H3 (označení kategorie) - Jedná se o označení rozpustných olejů.

Hodnota před zadřením (svařením) - Údaj o zatížitelnosti maziva tlakem v Newtonech (N). Zatížení, při němž se za pohybu zkušebních těles proti sobě mazací film prolomí (prorazí) a obě tělesa se svaří. Zatížení, které existuje před hodnotou zadření, se nazývá hodnota před zadřením (svařením).

Charakteristická hodnota opotřebení - Zprůměrněný průměr opotřebení vrchlíků na třech zkušebních koulích po zkončení zkoušky opotřebení pomocí čtyřkuličkového přístroje.

Chemická netečnost - Vlastnost látky, která nereaguje s určitými jinými látkami.

Inhibitory -  Příměsi maziv, které omezují oxidaci a tím i stárnutí a „červený“ korozní rez.

Lithium: Alkalický kov, jehož hydroxid je spolu s organickými kyselinami používán k výrobě lithných mýdel jako zahušťovač pro mazací tuky.

Měření viskozity: Viskozitu lze měřit různými viskozimetry, udává se v milimetrech čtverečních za vteřinu. Rozhodující pro měření viskozity je údaj měřící teploty, protože viskozita je velmi závislá právě na teplotě. Studené oleje jsou viskózní (husté), zahřáté oleje řídnou a jsou proto méně viskózní.

Měrná hmotnost: Měrná hmotnost je to samé jako hustota, u maziv se udává v gramech na centimetr krychlový.

Molybdenit: Šesterečný minerál sulfidu molybdeničitého, více se o molybdenitu dozvíte zde.

MoS2: Chemická značka sulfidu molybdeničitého. Viz sulfid molybdeničitý.

Multigrádní oleje: Motorové nebo převodové oleje splňující viskozitní požadavky více než jedné viskozitní třídy SAE. (Výroba vyžaduje použití viskozitních přísad.)

Mýdlo v mazacím tuku: Kombinace mastné kyseliny a metal-hydroxidu. Řádnou volbou mastné kyseliny a metal-hydroxidu (vápník, lithium, hliník) lze pozměnit vlastnosti mýdla po stránce odolnosti vůči vodě a teplotě.

NLGI: Jedná se o zkratku z angličtiny (National Lubricating Grease Institute) Národní ústav mazacích tuků.

NLGI třída: Viz konzistence

NSF: Jedná se o zkratku z angličtiny (National Sanitation Foundation) Národní hygienický fond - organizace, která vyvíjí standardy a uděluje produktové certifikace a vzdělávání v oblasti veřejného zdraví a zdravotní bezpečnosti.

Odlučování (separace) oleje: Jedná se o tzv. „krvácení“ oleje z mazacích tuků během skladování nebo jako výsledek mechanicko/dynamického či teplotního namáhání.

Odolnost proti chladu: Podkladem je bod zákalu, bod tečení a bod tuhnutí u olejů, jakož i tlak tečení podle Kesternicha. Zkouška momentu při nízké teplotě u mazacích tuků (Low Temperature Torque Test).

Odolnost proti oxidaci: Zkouška chování základních olejů z hlediska stárnutí, u maziv se jedná především o odolnost při reakci s kyslíkem.

Odolnost tuku proti vodě: Chování mazacích tuků vůči vodě má význam pro použitelnost k mazání valivých ložisek. Zapotřebí je buď vodoodpudivý (proti vodě odolný) nebo vodu vázající (emulgující) mazací tuk.

Odolnost proti stárnutí: Odporová síla proti jevům stárnutí, které se mohou vyskytnout působením vlivů, jako např. pohlcování kyslíku, přehřátí, přítomnost určitých kovů (měď, olovo) a nebo přítomnost světla. Odolnost proti stárnutí lze zvýšit určitými aditivy (antioxidanty).

Otěr: Mechanické opotřebení během klouzání dvou povrchů o sebe.

O.K. zatížení: Známka odolnosti maziva vůči tlaku. Označuje nejvyšší možné zatížení při němž právě ještě nedochází k narušení mazací vrstvy, a tak nedochází ke sváření testovaných vzorků. Jednotkou je Newton (N).

Opotřebení: Je způsobeno třením a přímým kontaktem protilehlých povrchů po narušení vrstvy maziva.

PAG: Polyalkyleneglycol

PAO: Polyalfaolefin

Pasty: Kombinace tuhých maziv s oleji ke snadnějšímu nanášení tenké vrstvy.

Penetrace: Hodnota vyjadřující měkkost či tvrdost mazacího tuku. Měří se vnikáním normovaného kužele do mazacího tuku. Čím větší je pronikavost, tím měkčí je mazací tuk.

Penetrace klidová: Míra pro konzistenci mazacích tuků ve stavu, v němž jsou dodávány, měřená jako penetrace.

Penetrace po prohnětení: Mazací tuky mění mechanickým namáháním svoji konzistenci. Penetrace po prohnětení je konzistence mazacího tuku v propracovaném stavu blízkém provoznímu stavu.

PFPE: Perfluoropolyéter

POE: Polyolester

Pojivo: Netěkavý podíl v barvách a lacích, který při tvorbě filmu váže na sebe tuhé látky, jakož i vytváří vazbu (přilnavost) k nosnému materiálu.

Polyalfaolefin: Syntetický uhlovodík s definovanou strukturou molekul. Ve srovnání s minerálním olejem je chování za nízké a vysoké teploty výhodnější, stejně jako i teplotní ovlivnění viskozity.

Provozní teplotní rozsah: Teplotní rozsah v němž mazivo splňuje požadované vlastnosti a je dosaženo přijatelného mazacího intervalu - tj. životnosti maziva.

Rozpouštědlo: Kapalina, která rozpouští materiály a docílí homogenního maziva.

Rýhování: Stopy na kovových plochách ve tvaru rýh způsobené obráběním či odíráním.

SAE třídy: Nejrozšířenější metoda klasifikace olejů podle viskozity. SAE je zkratka z angličtiny (Society of Automotive Engineers).

Silikony: Polymery s dobrou odolností vůči teplotě a oxidaci. Používají se pro mazání při vysokých a nízkých teplotách.

Sirník molybdeničitý: Je starý a dnes již nepoužívaný název pro sulfid molybdeničitý.

Součinitel tření: Poměr třecí síly mezi dvěma povrchy klouzajícími o sebe k síle kolmé na dané povrchy.

Sulfid molybdeničitý: Je chemická sloučenina molybdenu a síry, chemicky MoS2 (tzn. dva atomy síry a jeden atom molybdenu). V přírodě se vyskytuje ve formě minerálu zvaného molybdenit. V tribotechnice se tak označuje přípravek do maziv v podobě tuhých mazacích částic.

Suspenze: Homogení disperze jemných tuhých částic v kapalině, která je nerozpouští.

Syntetické oleje: Oleje, které se narozdíl od minerálních olejů vyrábějí chemickou syntézou. Syntetické oleje mají obvykle dobré viskozně-teplotní chování, nízkou tendenci oxidovat, nízký bod tuhnutí, vysokou teplotní stabilitu a dobrou chemickou odolnost.

Test v solné komoře: Koroze materiálu je měřena za působení solné mlhy. Ocelový plát je pokryt mazivem a vystaven solné mlze uvnitř uzavřené místnosti. Po ukončení testu se sleduje počet hodin, které uplynuly, než bylo dosaženo určitého stupně koroze.

Těkavost: Je jiným slovem prchavost. V technickém slova smyslu se jedná o vlastnost kapalin, např. těkavou látkou je éter.

Trhavé klouzání: Relativní přerušovaný pohyb dvou kluzných povrchů způsobený rozdílným součinitelem tření mezi hydrodynamickým a mezním mazáním.

Trhliny vzniklé napětím: Trhliny v materiálech (vystavených vysokému namáhání) způsobené změnami povrchové struktury po proniknutí nežádoucích prvků.

Tribologie: Věda, vědecký výzkum a technická aplikace zabývající se vztahy mezi třením, opotřebením a mazáním, včetně studia maziv.

Tribotechnika: Zabývá se aplikací tribologických poznatků v praxi s důrazem na aplikaci maziv (technika mazání).

Tuhá maziva: Tuhé látky, které jsou aplikovány mezi kluzné povrchy k omezení tření a opotřebení a k prevenci rýhování, sváření za studena a zadírání.

Utahovací moment: Moment potřebný k dosažení potřebného předpětí ve šroubovém spojení pro plnění požadované funkce.

Vibrační koroze: Rez, která se objeví v dosedací ploše. Jinak řečeno: třecí opotřebení, k němuž dochází v místech zalícování a dosedání vlivem oscilačních pohybů s velmi nízkou amplitudou a vysokou frekvencí. Obvykle velmi malé opotřebené částečky železa reagují se rzí v kombinaci s kyslíkem, což ve výsledku způsobí zadírání lícujících ploch. Další nevýhodou vibrační koroze je rychlá únava materiálu - oceli, tedy skutečnost, která může snadno vést až k její lámavosti. (Vibrační korozi lze nejefektivněji předcházet oddělením obou styčných kovových ploch od sebe, např. pomocí tuhých maziv.)

Viskozita: Jedná se o měřítko vnitřního tření v kapalině nebo také její odolnost vůči tečení.

Záběh: Drsnost povrchu nových kluzných ploch je ovlivňována po dobu záběhu - dochází k tzv. zahlazování.

Zadírání: Poškození povrchu materiálů vlivem nepřiměřeného dodávání maziv nebo jako výsledek přetížení, přičemž dojde k porušení mazací vrstvy.

Zahušťovadla: Obvykle kovová mýdla (zahuštěná mýdlem), ale také organické či anorganické zahušťovací prostředky (nezahuštěné mýdlem jako např. kysličník křemičitý, benton, močovina, PTFE atd.).

Základní olej: Hlavní, výchozí, nosný olej použitý v daném oleji nebo mazivu.

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).